Allmänt om djuren

Alla djur är antingen direkt eller indirekt beroende av de gröna växterna. Till skillnad mot växterna kan inte djuren använda energi från solljuset för att själva tillverka sin näring genom så kallad fotosyntes. Djuren måste därför fylla sitt energibehov genom att äta antingen animalisk föda (djur) eller vegetabilisk föda (växter). De som bara lever på vegetabilisk föda kallas växtätare och de som bara lever på andra djur kallas rovdjur eller predatorer. Det finns även asätare som lever på djur som andra har dödat. Vissa djur tillhör gruppen parasiter som lever på andra levande organismer. Gemensamt för alla djur är att de på något sätt måste andas in syre som är nödvändigt för födans förbränning.

Artindelning

Djurriket delas in i provinser, klasser, ordningar, familjer, släkten och arter. Principerna för djurens latinska namn är i stort sett samma som för växternas. Artens namn har två delar, till exempel Ursus maritimus där den första delen anger släktet, i detta fall björn, och det andra den speciella arten. Ursus maritimus är det latinska namnet för isbjörn.

Djuren delas in i två huvudgrupper, ryggradsdjur och ryggradslösa djur. Till de högst utvecklade djuren hör ryggradsdjuren.

Elefanter är en familj bland däggdjuren.

Får är ett släkte idisslare och förekommer med flera vilda arter.