Skogen

Vårt land brukar delas in i fem olika växtregioner:

Norra barrskogsregionen avlöser fjällbjörkskogen. Den ingår i det stora ryska barrskogsbältet, taigan, som sträcker sig runt hela jordklotet. I den norra barrskogsregionen är gran och tall de klart dominerande trädslagen.

Södra barrskogsregionen domineras även den av gran och tall men här är inslag av lövträd vanligare än i den norra barrskogsregionen. Gränsen mellan den norra och den södra barrskogsregionen är dragen efter ekens naturliga nordgräns.

Södra lövskogsregionen breder ut sig söder om den södra barrskogsregionen. Här finns ädellövskogar och barrskogar. Stora markytor inom regionen används idag inom jordbruket.

Kalfjället är den tuffaste växtregionen. Den breder ut sig från fjälltopparna och ner till trädgränsen. Det kalla och hårda klimatet medför artfattigdom. Närmast fjälltopparna växer det nästan bara mossor och lavar.

Fjällbjörkskogen är en liten region närmast kalfjället och består huvudsakligen av fjällbjörkar.

Norra barrskog

Södra barrskog

Södra lövskog