Keramer

Lera är utgångsmaterial för keramer, och människan har använt lera i flera tusen år för olika ändamål. Till keramerna räknas lergods,stengods, porslin och tegel. Nya typer av keramer kan framställas genom att upphetta metalloxider, metallsulfider (svavelföreningar) eller metallkarbider (kolföreningar).

Keramerna definieras som oorganiskt material och trots att keramen innehåller metall, så saknas de metalliska egenskaperna. Keramerna tål höga temperaturer, ofta 1000-1500 grader. De är kemiskt stabila och tål nötning. Däremot kan de vara sköra. Keramer är tåligare mot frätning än metaller och plaster.