Neutral lösning

En sur lösning innehåller överskott av vätejoner. Den negativa jonen är olika beroende på lösning. En basisk lösning innehåller överskott av hydroxidjoner. Den positiva jonen är också olika beroende på lösning. När en sur och en basisk lösning blandas så att pH blir 7, säger man att det skett en neutralisation. Vätejonerna i syran och hydroxidjonerna i basen har bildat vatten. I vattenlösningen finns det kvar positiva joner från basen och negativa joner från syran. Dessa joner bildar ett fast salt om vattnet får avdunsta. Vid reaktionen utvecklas värmeenergi. Reaktioner som utvecklar energi kallas exoterma. Hastiga förändringar av pH-värdet kan förhindras med hjälp av buffertlösningar.