Vatten

Vatten är både det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Drygt 70 % av jordens yta är täckt av hav, och ca 97 % av allt vatten är saltvatten. Sötvatten finns bundet i jordens isar, och mindre än 1 % förekommer som grundvatten eller ytvatten i sjöar och floder. Eftersom vatten är uppbyggt av molekyler, har det ingen elektrisk ledningsförmåga, men vatten i naturen innehåller alltid lösta joner och sådant vatten leder ström. I kalkrika områden bildas hårt vatten, medan regnvatten är mjukt. Is har lägre densitetet än vatten, vilket är orsaken till att isen lägger sig som ett lock på vattnet i stället för att sjunka till botten. Vatten har högst densitet vid +4 grader och blir lättare när temperaturen sjunker mot 0 grader. Detta är en unik och för vattenlevande organismer livsviktig egenskap. Kokpunkt och fryspunkt förändras om det finns lösta ämnen i vatten. I rent vatten sker de fysikaliska förändringarna vid 0 och 100 grader C. Andra viktiga egenskaper är hög värmekapacitet, stor ytspänning och kapillärkraft.

Vattnets kokpunkt: Vid normalt tryck och temperatur kokar rent vatten vid 100 grader C. Om lufttrycket är lågt, kokar vattnet vid lägre temperatur, och om det är högt, (i exempelvis en tryckkokare) höjs kokpunkten. Om vattnet innehåller salt, höjs kokpunkten.