Studera.com | Bin | Bisjukdomar

Trakékvalster


Trakékvalster är mikroskopiska kräftdjur som tränger in i unga bins andningstrakéer. Inuti trakéerna hindrar kvalstren luftströmmen och sticker hål på trakéväggarna för att suga blod.
Symtomen liknar nosemans. Bina blir svaga, kryper långsamt på flustret och sprider ut sina vingar så att alla fyra blir synliga.
Samhällsdöden orsakad av trakékvalster är högst under vinter och tidig vår.

Amerikansk yngelrötaEuropeisk yngelröta | Kalkyngelsjuka | Nosema
Trakékvalster |
Säckyngelsjuka | Varroa