Organisk kemi

I organisk kemi handlar det alltid om kol - det centrala grundämnet i alla levande organismer på vår jord. Varje kolatom sträcker ut fyra villiga armar till att binda sig med andra atomer. Detta gör att antalet kolföreningar blir enormt.

Kolväten ingår i råolja och kan vara fasta, flytande eller gasformiga. Kolväten är fossila bränslen, som ingår i bl.a. naturgas, bensin. Kolväten som bara har enkelbindningar mellan atomerna kallas mättade kolväten och sorteras in i metanserien. Kolväten som innehåller en dubbelbindning eller en trippelbindning kallas omättade kolväten. Etenserien innehåller en dubbelbindning, etynserien innehåller en trippelbindning, och aromatiska kolväten har kol i en ringstruktur med dubbelbindningar.

Hos cykliska kolväten ligger kolatomerna i ringar. Propan är det enklaste kolväte som kan bilda cyklisk förening, eftersom det krävs minst 3 kolatomer för att en ring skall kunna bildas. Cykliska kolväten namnges genom att prefixet cyklo- skrivs före kolvätets namn. Ex.: cyklopropan (3 kolatomer), cyklohexan (6 kolatomer).