Vad är materia?

Aristoteles var en mycket nyfiken man som levde för länge sedan i det gamla Grekland. Han stod för en av de första teorierna om vad allting består av. Aristoteles menade att alla föremål var uppbyggda med hjälp av fyra olika element, luft, eld, jord och vatten. Dessa fyra element i olika proportioner utgjorde byggstenarna för allt som kunde vidröras och ses. En annan av grekerna som levde på denna tid var Demokritos. Demokritos ansåg att Aristoteles hade fel. Enligt Demokritos fanns det små odelbara partiklar som människan inte kunde se och som var byggstenar i alla föremål. Han kallade dessa partiklar för atomer. Ordet atomos är grekiska och betyder just odelbar. Det dröjde länge innan Demokritos skulle få igenom sin teori om atomer.

I början på 1900-talet upptäcktes en rad olika fenomen som skulle leda vetenskapsmännen till den atommodell som gäller idag.

Materien består av atomer. Atomerna bygger upp molekyler som i sin tur bygger upp olika ämnen, t ex luft, vatten, jord eller metaller. En del ämnen kan vi se och röra vid medan andra är osynliga för oss. Det finns två olika sorters ämnen, dels grundämnen och dels ämnen sammansatta av flera grundämnen, s k kemiska föreningar.

Grundämnen består alltid av samma slags atomer medan kemiska föreningar består av olika slags atomer. Järn är ett grundämne och består av järnatomer. Vatten är en kemisk förening mellan väteatomer och syreatomer.