Cellens funktion

Cellmembranet

Cellmembranet är försett med små porer. Genom porerna kan ämnen passera ut och in genom membranet. Salter och syre passerar in i cellen från blodet. Avfallsämnen lämnar cellen.

Cellkärnan

Cellkärnan innehåller arvsanlagen, som ligger lagrade i så kallade DNA-trådar, vilka bestämmer organismens utseende. Arvsanlagen styr vilka ämnen cellen ska tillverka, hur signalämnen ska tydas, när cellen ska dela sig och när den ska dö. Cellkärnan är belägen i cellens inre delar, ofta i dess mitt.

Både djurceller och växtceller förökar sig genom att dela sig i två lika stora delar. Förökningen är en förutsättning för att organismen ska kunna tillväxa och att förbrukade celler ska bli ersatta. Det behövs tillökning eftersom en cells livslängd är ganska kort. Tarmceller lever bara i några få dagar medan röda blodkroppar lever i 3-4 månader. Hudceller har en livslängd på några veckor. Nervceller lever tills kroppen dör och saknar även reproduktionsförmåga. Även hjärnceller saknar förmågan att föröka sig.

Cellplasman

Cellplasman består av vatten med många olika lösta ämnen. I plasman sker cellens ämnesomsättning.

Mitokondrier

Mitokondrierna är cellens kraftverk. Det energirika druvsockret sönderdelas vid cellandningen till koldioxid och vatten. Samtidigt frigörs energi som cellerna behöver. Energin används för uppbyggnad av nya celler, till att driva kemiska reaktioner och för att upprätthålla kroppstemperaturen.

Ribosomer

I ribosomerna tillverkas nya proteiner som antingen bildar nya celler, eller ersätter gamla proteiner.

Vakuol

Vakuolen kallas även för cellsaftrum. Både växt- och djurceller har vakuoler men en växtcells vakuol är betydligt större.