Allmänt om kryptogamer

Växterna inom denna grupp brukar också kallas sporväxter. Namnet beror på att de förökar sig med hjälp av sporer. En spor innehåller anlag till en ny växt. Till kryptogamerna hör alger, svampar, ormbunksväxter, mossor och lavar.