Lägesenergi

Lägesenergi är beroende av jordens gravitationskraft. Ett föremål som befinner sig 10 m ovanför marken har större lägesenergi än ett föremål som bara befinner sig på 5 meters höjd. Eftersom energi är arbete och arbete går ut på att övervinna en kraft kan man säga att det krävs ett arbete för att ge ett föremål lägesenergi. Jordens gravitationskraft måste ju övervinnas. En låda med massan 50 kg har tyngden ca 500 N. Lådan lyfts från marken till en höjd på 5 m. Energi kan beräknas med formeln

W = F · s

I vårt exempel är F = 500 N och s = 5 m. Lådans lägesenergi blir därför

500 · 5 =  2500 J = 2,5 kJ.

Om lådan sedan får falla till marken igen kommer all lägesenergi att omvandlas till rörelseenergi. Alltså kan man enkelt omvandla lägesenergi till en annan energiform. Vattenkraftverk byggs ofta i närheten av en damm. Om dammen är placerad högt ovanför marken kommer vattnet att ha stor lägesenergi. När dammluckan öppnas störtar vattnet ned och dess lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. Nedanför fallet finns ett turbinhjul som sätts i rörelse. Turbinhjulet driver en generator, som omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi. På detta sätt omvandlas vattnets lägesenergi till rörelseenergi, som slutligen blir elektrisk energi.