Oädla metallers reaktion med syra

När oädla metaller kommer i kontakt med syror, bildas metalljoner och vätgas. Vätgasen utvecklas från syran. Metalljonen bildar ett salt med syrans negativa jon.
Metall + syra —» salt + väte.

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2
Vid namngivning av saltet, används metallens namn och sedan lägger man till den negativa jonens namn.

* Svavelsyrans salter kallas sulfater.
* Salpetersyrans salter kallas nitrater.
* Saltsyrans salter kallas klorider
* Kolsyrans salter kallas karbonater.
* Ättiksyrans salter kallas acetater.