Plankton

Plankton är små organismer som finns i hav och sjöar. De utgör en direkt eller indirekt föda för alla andra djur, stora som små. Det finns både växtplankton och djurplankton.

Växtplankton består av mikroskopiskt små organismer som t.ex. blågrönalger, flagellater, grönalger och kiselalger. Växtplankton kan bilda näring och syre med hjälp av solljuset och är därför viktiga för livet på jorden. Av allt syre som växtligheten på jorden avger kommer 3 fjärdedelar från växtplankton. Många smådjur livnär sig på växtplankton, som i sin tur blir föda åt större djur i näringskedjan. Ett väldigt stort däggdjur som lever på växtplankton är blåvalen.

Djurplankton består av smådjur som t.ex.små kräftor och urdjur. De livnär sig alla på växtplankton.