Elektrokemi

Alla kemiska reaktioner kan beskrivas som elektronförflyttningar. Inom elektrokemin behandlas reaktioner, där det antingen utvecklas energi eller tillföres energi vid reaktionen.

Atomer kan bilda joner och den omvända reaktionen kan också äga rum. Det sker en oxidation eller reduktion. Dessa båda reaktioner måste alltid äga rum samtidigt. Det kallas för redoxreaktion.

Jonbildning sker inte lika lätt hos alla metaller. De är inte lika ädla. Metallerna ordnas i den elektrokemiska spänningsserien med hänsyn till hur lätt de bildar joner. När olika metaller har kontakt med varandra uppstår lätt korrosion.

Genom att kombinera två lämpliga metaller och placera dem i en jonlösning, erhålles ett galvaniskt element. I ett galvaniskt element utvecklas energi. Batterier är sammankopplade galvaniska element. Vid en elektrolys tillföres elektrisk energi, och lösningens joner kan övergå till atomer eller molekyler.