Redoxreaktion

När två ämnen reagerar med varandra sker det alltid en reduktion och en oxidation. En järnspik, som placeras i en kopparjonlösning, bildar järnjoner, och kopparjonerna övergår till kopparatomer.

Oxidation Fe —» Fe2+ + 2e
Reduktion Cu2+ + 2e —» Cu
Redoxreaktion Fe + Cu2+ + 2e —» Fe2+ + Cu + 2e.

Antalet elektroner är lika stort på båda sidor om reaktionspilen. Det betyder att kopparjonerna tagit emot lika många elektroner som järnatomerna lämnat ifrån sig.

När järnet oxideras till järnjoner medför det att kopparjonerna kan reduceras till koppar. Man säger att järnet är ett reduktionsmedel. Kopparjonerna gör det i sin tur möjligt för järnet att oxidera och utgör alltså oxidationsmedel.